Obchodní podmínky

Vystavením těchto všeobecných obchodních podmínek na internetové adrese: www.postaprokocky.cz., navrhuje Prodávající Kupujícímu, aby kupní smlouva byla uzavřena za podmínek v těchto Velkoobchodních podmínkách uvedených. Odesláním objednávky Kupující potrvrdil, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí a projevuje souhlas být jimi vázán v plném rozsahu a potvrzuje, že na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je jako Kupující dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi důkladně obeznámit.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (nadále jen VOP) jsou platné, účinné od 1. ledna 2014 a vztahují se na nákup jakéhokoli zboží v internetovém obchodě provozovaném na odkaze www.postaprokocky.cz. a jsou nedílnou součástí jakékoli kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na odkazu www.postaprokocky.cz., přičemž tyto VOP upravují vzájemné vztahy,vzájemná práva a povinnosti meziwww.postaprokocky.cz. jako Prodávajícím a fyzickou osobou (nebo osobami) či právnickou osobou (osobami) jako Kupujícím, vzniklé v souvislosti s uzavřením jakékoli smlouvy kupní, prostřednictvím internetového obchodu www.postaprokocky.cz. (dále jen „kupní smlouva“). VOP tedy blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je provozovatel internetových stránek www.postapropsy.cz, se sídlem: Záholice 66, PSČ 51101, IČ: 743 204 24 a Kupujícího, kterým je fyzická (podnikatel-živnostník nebo spotřebitel) nebo právnická osoba. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.Tyto VOP jsou nedílnou součást kupní smlouvy a jsou všeobecnými obchodními podmínkami ve smyslu § 273 zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

 

I.Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva“je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, jsou-li smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávajícím“ se rozumí provozovatel internetových stránek www.postaprokocky.cz., se sídlem: Záholice 66, PSČ 511 01 Turnov, IČ: 743 20424, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

 

Kupujícím“ se rozumí jakýkoli zákazník/klient internetového obchodu www.postaprokocky.cz., přičemž s ohledem na platnou právní úpravu se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující – spotřebitel“nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání (či v souvislosti s ním) s těmito výrobky nebo službami. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím který není spotřebitelem se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a z.č. 513/1991 Sb.,obchodním zákoníkem v platném znění.

 

Zbožím se rozumí jakékoli věci či služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu na www.postaprokocky.cz. Kupujícímu. Ustanovení VOP o Zboží se týkají i zvláštního zboží, není-li v textu VOP určeno u zvláštního zboží něco jiného. Zvláštním zbožím se rozumí Zboží blíže specifikované v čl. III., těchto VOP.

 

 

II.Kupní smlouva

 

1.Je-li Kupujícím spotřebitel, za návrh k uzavření kupní smlouvy se považuje odeslání objednávky Kupujícím–spotřebitelem na Zboží nabízené Prodávajícím v internetovém obchodě, umístěném na adrese www.postaprokocky.cz., přičemž následným potvrzením objednávky Prodávajícím (po jejím přijetí Prodávajícím) vzniká kupní smlouva mezi těmito stranami. Toto potvrzení Prodávající neprodleně sdělí Kupujícímu v informačním a potvrzujícím e-mailu na e-mailovou adresu sdělenou Kupujícím v objednávce. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky Zboží Kupujícím Prodávajícímu, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena převzetím Zboží jemuž předcházelo potvrzení objednávky jakožto závazného souhlasu Prodávajícího s tímto návrhem Kupujícího.

 

2.Kupující/spotřebitel je oprávněn navrhnout uzavření takové kupní smlouvy Prodávajícímu, kde předmětem koupě je Zboží. Kupující je oprávněn navrhnout uzavření kupní smlouvy Prodávajícímu za podmínky, že se zaregistroval v internetovém obchodě www.postaprokocky.cz. a na základě registrace mu byl vytvořen uživatelský účet. Prostřednictvím uživatelského účtu, který je zabezpečen přístupovým jménem a heslem, je Kupující oprávněn pouze provádět-zasílat objednávky a objednávat tak Zboží. Kupující je povinen neumožnit užití svého uživatelského účtu jinou osobou, zejména je povinen chránit své přístupové jméno a heslo před jejich zjištěním třetí osobou. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.postaprokocky.cz. jsou závazné, přičemž při realizaci objednávky Kupující vybere Zboží vystavené v internetovém obchodě, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. Ceny Zboží jsou platné v době objednávky (a vystavení Zboží v internetovém obchodě) a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání Zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením-odesláním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti, měnit údaje a opravovat chyby. Poštovné a balné je obsaženo v ceně zboží, není-li na internetovém obchodě uvedeno jinak. Kupující má možnost a v případě že chce dodat přesnou velikost, složení, tak i povinnost specifikovat požadavky na obsah objednané Pošty pro kočky jako: výběr příchutí granulí, uvést alergie, preference pamlsků, velikost obojků - uvést obvod, míry kočky, vždy nutno uvést do Poznámky k odesílané objednávce! Tzn. že pokud Kupující vlastní např. kotě a zaškrtne pouze pole kotě, neuvede chuťové preference atd. a bude mu zaslán obleček na čivavu, nebude brán ohled na případné reklamace Pošty pro kočky, jelikož zákazník tuto povinnost neuvedl v objednávce. Vzhledem k tomu, že Pošta pro kočky je limitována, jsou také limitované případné barvy od dodavatelů, takže zákazníkovi může být zaslána barva, kterou měl dodavatel momentálně skladem. Barva taktéž není důvodem k reklamaci, odvíjí se od zásob dodavatele, které neovlivníme.

 

3.Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, nebo v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží, nebo by k dodání Zboží mohlo dojít pouze za ztížených podmínek, nebo Kupující neuhradil kupní cenu Zboží, nebo existuje důvodná obava že tak neučiní. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

4.Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající má dále právo na zrušení objednávky u Zboží označeného v internetovém obchodě pojmy „nedostupné“, „momentálně nedostupné“, „dostupné na dotaz“, nebo v případě, že Zboží již není možné dodat ani nahradit jiným, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na bankovní účet. Vrácení peněz je možné pouze na bankovní účet ze kterého Prodávajícímu přišly, nebo na bankovní účet uvedený v písemném čestném prohlášení nebo žádosti s úředně ověřeným podpisem, zaslaném Prodávajícímu. Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající je oprávněn prodloužit lhůtu dodání Zboží z provozních či jiných důvodů, o čemž Kupujícího neprodleně informuje na www.postaprokocky.cz., nebo e-mailem. Kupující má v takovém případě právo na zrušení objednávky, které učiní písemně nebo elektronicky z e-mailové adresy která byla uvedena v objednávce.

 

5.Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové Zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

6.Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu veškeré změny údajů Kupujícího, zejména změnu jména, příjmení, bydliště, telefonního spojení, bankovního spojení atp., které jsou uvedené v objednávce a/nebo kupní smlouvě, jakož i v dokumentech týkajících se Kupujícího z kupní smlouvy či objednávky vyplývající, údajů týkajících se jeho totožnosti, případnou změnu ve statutu Kupujícího, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy k takové změně dojde. Kupující je dále povinen písemně oznámit Prodávajícímu jakoukoliv okolnost která má, nebo by mohla mít za následek zhoršení schopnosti Kupujícího dostát jeho peněžním závazkům z kupní smlouvy (je-li předmětem koupě více než 5 ks Zboží) a tím i zhoršení dobytnosti jakýchkoliv pohledávek Prodávajícího za Kupujícím; takovou okolností je zejména zahájení exekučního, insolvenčního, konkursního, vyrovnacího či jiného obdobného řízení týkajícího se majetku Kupujícího. Kupující se zavazuje tuto skutečnost sdělit i v případě že ještě nenastala, ale vzhledem k okolnostem lze předpokládat, že nastat může. Kupující výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které jsou v souvislosti s ním uvedeny v kupní smlouvě, objednávce a dokumentech souvisejících, poskytl Prodávajícímu jako přesné, úplné, pravdivé a správné. Nesplní-li Kupující některou ze svých povinností v tomto odstavci a nebo ji poruší, je povinen na základě výzvy zaplatit Prodávajícímu náhradu škody. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků porušení této povinnosti.

 

III.Zvláštní Zboží

 

1.Zvláštním Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí Zboží vystavené v internetovém obchodě www.postaprokocky.cz. a nazvané „Pošta pro kočky“, jakožto produkt prodávaný Prodávajícím za podmínek stanovených v těchto VOP. Pošta pro kočky obsahuje produkty z oblasti chovatelských potřeb pro kočky, které jsou dodávány od různých, akereditovaných dodavatelů pro Českou republiku (viz horní menu – Naši sponzoři).

 

2.Kupující a Prodávající se dohodli, že k určení jakosti, druhu a vlastností Pošty pro psy v souladu s kupní smlouvou postačí určení obsažené v tomto odstavci.

 

3.Informaci o dostupnosti, dodání a dodací lhůtě Pošty pro kočky, zveřejňuje Prodávající v internetovém obchodě www.postaprokocky.cz. K expedici Pošty pro kočky ke kupujícím odchází vždy 15. den v měsíci. V případě, že na tento den připadá svátek či víkend, rozesílá se Pošta pro kočky následující pracovní den.

 

4.Počet Pošt pro kočky je vždy omezen – do vyprodání zásob, přičemž pořadí Kupujících je určeno časovým pořadím dle odeslaných objednávek, přijatých prodávajícím.

 

5.Poštu pro kočky lze objednat pouze samostatně a prostřednictvím samostatné objednávky. Úhrada Pošty pro kočky musí být provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od objednávky, v opačném případě má Prodávající právo objednávku zrušit. O této skutečnosti není povinnen informovat Kupujícího. V případě, že takto Kupující neučiní, nebude mu v dalších případných objednávkach z těchto důvodů vyhověno a budou automaticky stornovány.

 

IV. Způsob platby, doručení a náklady související

 

1.Zboží které je předmětem koupě v rámci kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.postaprokocky.cz lze hradit :

 

a/ bankovním převodem, přičemž při platbě bankovním převodem je zapotřebí, aby Kupující vyčkal na potvrzovací email, ve kterém nalezne informace k platbě. Fyzické dodání Zboží lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na bankovní účet č.ú.: 114 0378 034/3030 vedený pobočkou Air Bank – platí pro platby za Zboží dodávané do ČR. Při platbě bankovním převodem uvádí Kupujcí jako variabilní symbol číslo objednávky, které je NUTNO uvést (obdrží v potvrzovací e-mailu).

 

b/ hotově při osobním odběru v místě provozovny.

 

c/ rozvozem v rámci předem domluveného termínu a času pouze po Turnově.

 

d/ Poštovní poukázkou typu A.

 

2.Doručení Pošty pro kočky zajišťuje společnost Geis. Zboží je doručováno vždy na Kupujícím v objednávce uvedenou adresu a o odeslání Zboží je Kupující informován formou e-mailu a sms. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. 

 

3.Objednané Zboží je expedováno zpravidla do 15 dnů v daném měsíci jelikož rozesílání probíhá vždy od 1. - 15. dne v měsíci. O odeslání /expedici Zboží je Kupující informován e-mailem. Pokud objednané Zboží není skladem, může být Kupující informován prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo prostřednictvím internetového obchodu www.postaprokocky.cz.

 

4.Rozvážka probíhá v pracovních dnech a je nutno dohodnout se s provozovateleme internetových stránek www.postaprokocky.cz. předem na čase a místě rozvozu, který se odvíjí v závislosti na objemu zásilek provozovatele.

 

 

5.Informace o skladovosti u nabízeného Zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy Kupující objedná Zboží uvedené jako skladem a prodávající jej nebude fyzicky mít skladem/k dispozici, bude Kupující kontaktován Prodávajícím.

 

6.Dodací lhůty se řídí údaji uvedenými u konkrétního Zboží v internetovém obchodě www.postaprokocky.cz. a e-mailu o potvrzení objednávky, přičemž údaj v potvrzení objednávky má přednost. Je-li údaj v potvrzení objednávky odlišný od údaje uvedeného v internetovém obchodě, má Kupující právo zrušit objednávku.

 

7.Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané Zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí Kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

 

8.Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

 

V.Reklamační řád

 

1.Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na „Zboží“, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího – spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

2.Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

3.Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list), přičemž umožňuje-li to povaha věci-Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

 

 

VI.Vyřízení reklamace

 

1.V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

 

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části Zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

 

3.Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu počíná tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného/vyměněného Zboží, telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené v objednávce.

 

4.Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném/nevhodném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží, nebo použití způsobem který není obvyklý, nevhodný, či nevhodným skladováním.

 

 

5.Záruka se nevztahuje na následující případy:

 

· Zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,

· Zboží bylo poškozeno přírodními živly,

· Zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

 

 

VII.Reklamace a její uplatnění

 

1.V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 

· jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

· jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

· jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané Zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

· na e-mailovou adresu provozovatele info@postaprokocky.cz.

· poštou na adresu provozovatele, Pošta pro kočky, Záholice 66, PSČ 511 01 Turnov.

 

a následně zaslat nebo doručit reklamované Zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu a reklamačního protokolu na adresu sídla provozovatele: Pošta pro kočky, Záholice 66, PSČ 511 01 Turnov.

 

 

2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 

3.O vyřízení reklamace musí Prodávající Kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

 

4.Reklamační protokol je ke stažení ZDE.

 

5.V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

6.V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet do 30ti dnů. Vrácení peněz je možné pouze na bankovní účet ze kterého Prodávajícímu přišly, nebo na bankovní účet uvedený v písemném čestném prohlášení nebo žádosti s úředně ověřeným podpisem, zaslaném Prodávajícímu.

 

7.Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části Zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

 

 

VIII.Rozpor s kupní smlouvou

 

1.V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

2.To neplatí, pokud Kupující/spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

3. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

4.V případě, že věc, která je předmětem koupě – Zboží, při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

IX.Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

1.Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží. V takovém případě spotřebitel musí předem kontaktovat Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zásilky, které budou odeslány bez vědomí Prodávajícího zpět bez toho, aniž by Kupující písmeně prodávajícího neinformoval nebudou přebrány a tudíž ani vyřízeny. Kupující má povinnost tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit předem! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Vrácení peněz je možné pouze na bankovní účet ze kterého Prodávajícímu přišly, nebo na bankovní účet uvedený v písemném čestném prohlášení nebo žádosti s úředně ověřeným podpisem, zaslaném Prodávajícímu.

 

2.Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, je povinen Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno, poškozeno, nepřiměřeně opotřebováno nebo spotřebováno), je spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

 

3.Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

na dodávku novin, periodik a časopisů,

spočívajících ve hře nebo loterii.

 

4.Kupující/Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné. Kupující zašle po zaslaném prohlášení zpět kompletní, nepoškozenou zásilku zpět na adresu Prodávajícího jako plně pojištěnou zásilku od České pošty, tak jak bylo zasláno Kupujícímu. V případě, že nebude zásilka takto odeslána nebo bude zaslána na dobírku Prodávajícímu nebude Prodávajícím v žádném případě přijata.

 

X.Ochrana osobních údajů

 

1.Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího. Odnětím souhlasu k nakládání s osobními údaji (a jinými informacemi ) Kupujícím, vzniká Prodávajícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy až do převzetí věci, která je předmětem koupě.

 

2.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících Prodávající předává zejména externím dopravcům Zboží a poště, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží.

 

3.Informace o jednotlivých kupních smlouvách jsou po jejich uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

 

4.Kupující tímto uděluje Prodávajícímu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby (dále jen „Osobní údaje“), a současně souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla (vč. čísla mobilního) telefonu, a to: 4.1. pro plnění účelu kupní smlouvy,pro evidenční, kontrolní,reklamní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Prodávajícího jako správce údajů; 4.2. v rozsahu, v jakém jsou údaje uvedeny v objednávce a kupní smlouvě a v dalších dokumentech uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím, 4.3. na dobu, která skončí uplynutím maximálně 10 let ode dne skončení jakéhokoliv v pořadí posledního smluvního vztahu s Prodávajícím, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv Prodávajícího a splnění účelu kupní smlouvy. 4.4 Prodávající je oprávněn Osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování Osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování,upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.4.5. Součástí souhlasu Kupujícího je i souhlas se sdílením Osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát Prodávajícího nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu v práv a povinností Prodávajícího z kupní smlouvy prostřednictvím třetích osob, za účelem obchodní spolupráce s třetími osobami, se zpřístupněním, předáváním Osobních údajů třetím osobám a dalším zpracováváním jeho Osobních údajů těmito třetími osobami, a to zejména (i) osobám, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako Prodávající,a to včetně osob, které jsou osobami se sídlem v zahraničí, (ii) osobám, které pro Prodávajícího na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených kupní smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu kupní smlouvy nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci,auditoři, advokáti, dodavatelé atp.), (iii) osobám, které se podílejí na platebním styku, (iv) obchodníkovi či obchodnímu partnerovi, 4.6.Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost údajů a dokladů, jakož i v nich obsažených informací, předkládaných Kupujícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy,na jejím základě anebo v souvislosti s ní, a to u osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím, umožňující jejich ověření. 4.7 Udělením souhlasu se zpracováním Osobních údajů ve smyslu tohoto článku se Kupujícímu zakládá právo na přístup k je

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Jakub Kohák dostal první hlavní filmovou roli: Instalatéra z Tuchlovic. Kočky byly nejdražší herci filmu

novinky.cz

Kočka doma vyzvracela kus tasemnice, protože chytá a žere myši

hobby.idnes.cz

Tradiční výstava koček a psů se chystá na Karlštejně

novinky.cz

FACEBOOK POŠTY PRO KOČKY